Buro KleurKracht

Onderzoek & Advies

Buro KleurKracht onderzoekt over interculturele vraagstukken en staat voor baanbrekende onderzoeksresultaten en verhelderende adviezen met meerwaarde voor interculturele communicatie in de praktijk. Bijvoorbeeld als het gaat om het inventariseren van de meningen, verwachtingen, houdingen, normen en waarden van de culturele groep voor of wie je werkt. Zodat je jouw richting bewust kunt vormgeven op een manier waarmee je de ander optimaal bereikt. Ons bureau werkt zowel op eigen initiatief als in opdracht.

Wetenschappelijk kennis vertalen wij naar methodes en technieken die toegepast kunnen worden in interculturele gesprekssituaties. Zo vormt het bureau een schakel tussen wetenschap en uitvoering.

Het voeren van open dialoog is een belangrijk onderzoeksinstrument van ons bureau. Voor onze praktijkgerichte onderzoeken gebruiken we diverse dialoogmethodes.

Een paneldiscussie is een open gespreksvorm waarbij vragen van overheidsinstellingen, bedrijven en organisaties worden voorgelegd aan vertegenwoordigers van de doelgroep waarop de vraag ziet. De gespreksleider zorgt voor de nodige verdieping en bewaakt en begeleidt de dialoog.

Een keukentafelgesprek (in sommige Afrikaanse landen, ook wel “koffieceremonie” genoemd) is een informeel gesprek dat op vertrouwde plaatsen gehouden wordt, bijvoorbeeld bij iemand thuis, in een school of buurthuis. Tijdens een keukentafelgesprek kunnen allerlei vraagstukken op een laagdrempelige manier uitgediept worden.

In een forumtheaterstuk spelen we praktijksituaties uit. Een hoofdpersonage bevindt zich in een vervelende situatie, wordt op een bepaalde manier behandeld, of staat voor een lastig vraagstuk. Het publiek wordt uitgenodigd om met het personage mee te denken. Wat adviseren zij het personage te doen? Buro KleurKracht vertaalt de inzichten die tijdens de sessie naar voren naar praktische instrumenten, zoals beleidsdocumenten, werkmodellen en -instructies. Lees meer over forumtheater en participatie.

Recente en lopende onderzoeken

Geloofwaardigheidsbeoordeling Afghaanse asielzaken. Buro KleurKracht doet onderzoek naar culturele factoren die van invloed kunnen zijn op de geloofwaardigheidsbeoordeling van Afghaanse asielzaken. Het onderzoek wordt naar verwachting in september 2017 afgerond.

Geloofwaardigheidsbeoordeling asielaanvraagster uit Oeganda. Een asielaanvraag van een Oegandese (gesteld) lesbische aanvraagster werd ongeloofwaardig bevonden. Buro KleurKracht onderzocht of er mogelijk sprake kon zijn van culturele verschillen tussen de aanvraagster en de beoordelaar. Het rapport van Buro KleurKracht werd ingebracht in de rechterlijke procedure en leidde tot een gegrond verklaring van het beroep.

Perspectief van verschillende culturele groepen op hun participatiekansen in de Nederlandse samenleving. In september start Buro KleurKracht met een serie forumtheatersessies die bedoeld zijn om visies op participatie in kaart te brengen, vanuit het perspectief van verschillende culturele groepen. Het is de bedoeling dat de sessies uitmonden in een model die uitvoerders kunnen gebruiken om verschillende culturele groepen zo goed mogelijk te begeleiden bij participatie in de Nederlandse samenleving.